Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Monitoring wizyjny

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)

informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. 2. W Zespole Szkół Ogólnokształcących funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych przy użyciu poczty elektronicznej na adres: iodumig@bystrzycaklodzka.pl, a także korespondencyjnie na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

3. Administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane w systemie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku Szkoły oraz jego najbliższym otoczeniu, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do administratora.

4. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.

6 .W szczególnych sytuacjach (np. zdarzenia naruszające bezpieczeństwo osób) Administrator może udostępnić Państwa dane w postaci wizerunku innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. Policji).

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od chwili ich utrwalenia.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Wykorzystanie wizerunku w mediach

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej,
  ul. Stefanii Sempołowskiej 13, sekretariat@zso.bystrzyca.eu, tel. 74 644 28 40
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej
  iodumig@bystrzycaklodzka.pl
 3. W związku z organizacją konkursów, warsztatów, uroczystości szkolnych, zawodów sportowych
  itp. administrator przetwarza dane osobowe uczestników – autorów prac konkursowych (ich
  rodziców/ opiekunów prawnych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 81 ustawy prawo autorskie i prawach pokrewnych – w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych takich jak wizerunek i jego późniejsze rozpowszechnianie;
 4. Pani/a dane będą przetwarzane do czasu ustania celów promocyjnych i edukacyjnych lub
  wycofania zgody. W związku z obroną przed roszczeniami dane mogą być przetwarzane do czasu ich przedawnienia.
 5. Pani/a dane będą przetwarzane w celu prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage
  oraz kanałów Administratora Danych Osobowych w serwisach Facebook, YouTube oraz Instagram, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi reklamowych w ramach wskazanych serwisów.
  Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione:
  Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal
  Harbour, Dublin 2 Irlandia).
  Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms Ireland są dostępne
  na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 6. Ma Pan/i prawo do:
  a) dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym
  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych
  dotyczących Pana/i lub uczestnika narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w pełni dobrowolne.
 8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
  profilowane.
Data dodania: 2024-04-24 22:14:00
Data edycji: 2024-05-21 12:52:57
Ilość wyświetleń: 44

Programy i projekty

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej