Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest: Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka. 2. W Zespole Szkół Ogólnokształcących funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych przy użyciu poczty elektronicznej na adres: iodumig@bystrzycaklodzka.pl, a także korespondencyjnie na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
  2. Administrator danych osobowych gromadzi Państwa dane w systemie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku Szkoły oraz jego najbliższym otoczeniu, zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do administratora.
  3. Podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
  4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane.
  5. W szczególnych sytuacjach (np. zdarzenia naruszające bezpieczeństwo osób) Administrator może udostępnić Państwa dane w postaci wizerunku innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. Policji).
  6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od chwili ich utrwalenia.
  7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  8. Przetwarzanie danych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość dostępu do danych osobowych jej dotyczących, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Data dodania: 2024-04-24 21:02:11
Data edycji: 2024-05-21 12:54:21
Ilość wyświetleń: 28

Programy i projekty

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej